TEAM

Saba Kevkhishishvili

LLB, TSU | MBA Candidate, NVU
+995 595 432 894
sabakevkhishvili@lbp.ge

Mikheil Rekhviashvili

LLB, TSU | MBL Candidate, FUT
+995 599 499 415
mrekhviashvili@lbp.ge

Giorgi Shalamberidze

LLB TSU
+995 595 223 333
gshalamberidze@lbp.ge